ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ- Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 094176804, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει στo Ταύρο Αττικής, οδός Ομήρου 2, που εφεξής θα καλείται <<Διοργανώτρια>>, σε συνεργασία με την εταιρεία «RELEVANCE ONLINE MARKETING CONSULTING BOUTIQUE O.E» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη η Διαφημιστική), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη 1 νικήτριας, η οποία θα κερδίσει μία τσάντα μαιευτηρίου με όλα τα απαραίτητα για το μαιευτήριο συνολικής αξίας 120 ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα παρακάτω.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 4. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται μηνιαίως με έναρξη την πρώτη ημέρα κάθε μήνα ώρα 00:00πμ και λήξη την τελευταία ημέρα και ώρα 10:00πμ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο διαγωνισμό το παραπάνω χρονικό διάστημα, μέσω της σελίδας της Διοργανώτριας στο Facebook . Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, από εξουσιοδοτημένο ειδικά προς το σκοπό αυτό, υπάλληλο της εταιρείας, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή της Διαφημιστικής εταιρείας, εντός των επόμενων 2 εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει 1 νικητή και 2 αναπληρωματικούς.
 5. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να κάνει "like" στη σχετική σελίδα "«Mothercare Greece » " στο Facebook (https://www.facebook.com/MothercareGreece/), κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του Facebook. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στο σχετικό link που έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής της ενέργειας στη σελίδα «Mothercare Greece» στο Facebook, να απαντήσουν στις ερωτήσεις του διαγωνισμού, να συμπληρώσουν τα ελάχιστα προσωπικά τους δεδομένα όπως αυτά ορίζονται στην αντίστοιχη φόρμα, κερδίζοντας έτσι μια (1) συμμετοχή για την ηλεκτρονική κλήρωση. Ο συμμετέχων κατά την εγγραφή του έχει τη δυνατότητα να συναινέσει έτσι ώστε η Διοργανώτρια εταιρία να επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail και κινητού τηλεφώνου με σκοπό την προώθηση προσφορών, προϊόντων και ενημερωτικού υλικού επιλέγοντας στο πεδίο «Επιθυμώ να λαμβάνω επικοινωνία», τον τρόπο που επιθυμεί να λαμβάνει επικοινωνία.
 6. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτόνται εντός των πρώτων 5 εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα, στη σελίδα «Mothercare Greece» στο Facebook (https://www.facebook.com/MothercareGreece/)». Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
 7. Με την αποδοχή των όρων εγγραφής, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος ( ήτοι, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του). Παρόλο που η <<Διοργανώτρια>>καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του «(https://www.facebook.com/MothercareGreece/)» είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για παιδιά. Η <<Διοργανώτρια>>και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στο (https://www.facebook.com/MothercareGreece/)»,το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο .Η <<Διοργανώτρια>>και οι συνεργαζόμενες εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
 8. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο «https://www.facebook.com/MothercareGreece/». Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών.
 9. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. H παραλαβή του δώρου πρέπει να γίνεται με ευθύνη του νικητή σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου των καταστημάτων και σε περίπτωση ανάγκης αποστολής του δώρου στον νικητή τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον ίδιο. Το δώρο θα παραδίδεται μόνο εντός Ελλάδας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την αποδοχή αυτής της συνθήκης η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον επόμενο νικητή. Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης η εταιρεία θα αναρτά το όνομα του νικητή και θα κάνει έως 3 προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του εντός 2 ημερών για την παραλαβή του δώρου. Εάν αυτές αποβούν άκαρπες τότε διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αναπληρωματικό νικητή.
 10. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.
 11. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από τη σελίδα, δικαιούμενες να τις μεταβιβάσουν περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση τους σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής να προβούν σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες αυτές επιθυμούν.
 12. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της ως άνω σελίδας και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.
 13. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα.
 14. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
 15. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.
 16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.
 17. ΔΩΡΑ: Η εταιρεία θα προσφέρει σε 1 τυχερό κάθε μήνα μία τσάντα μαιευτηρίου με όλα τα απαραίτητα για το μαιευτήριο συνολικής αξίας 120 ευρώ. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.